Araştırma

Drusenden Tip 3 Makula Neovaskülarizasyona

Amaç: Spektral alanlı optik koherens tomografi (SD-OCT) kullanarak tip 3 (T3) makula neovaskülarizasyonunun (MNV) ortaya çıkmasından önceki görüntüleme özelliklerini araştırmak. Yöntem: T3 MNV'li ve ≥...

Sessiz Polipoidal Koroidal Vaskülopatili Olgularda Eksüdasyon Riski

Amaç: Daha önce tedavi uygulanmamış sessiz polipoidal koroid vaskülopati (PCV) olgularının özelliklerini ve doğal seyrini araştırmak ve eksüdatif dönüşümü öngören biyobelirteçleri belirlemek. Yöntem: İndosiyanin yeşili...

Miyopik Traksiyonel Makülopatide Uzun Dönem Pregresyon Paterni: Sonuçlar ve Risk Faktörleri

Amaç: Miyopik traksiyonel makülopatide uzun dönem progresyon paternini ve risk faktörlerini değerlendirmek. Yöntem: Miyopik traksiyonel makülopatinin prevalansı ve evresi, başlangıçta ve 2 yıllık takipte optik...

Pakikoroid Neovaskülopatide Fotodinamik Tedavi Sonrası Nüks Öncesinde Koroidal Neovaskülarizasyonun Genişlemesi

Amaç: Pakikoroid neovaskülopatide (PNV) fotodinamik tedavi (PDT) sonrası koroidal neovaskülarizasyon (KNV) nüksü öncesinde eksüdasyon belirleyicilerini araştırmak. Gereç ve Yöntem: Fotodinamik tedavi ile tedavi edilen ve 18 ay takip edilen PNV'li hastalar retrospektif olarak incelendi. KNV...

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ile ilişkili büyük yumuşak drusen ve drusenoid pigment epitel dekolmanı için fotobiyomodülasyon tedavisi: tek merkezli prospektif pilot çalışma

Amaç: Kuru tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) ile ilişkili büyük yumuşak drusen ve/veya drusenoid pigment epitel dekolmanı (dPED) olan hastalarda uygulanan fotobiyomodülasyon tedavisi sonrası görme keskinliği ve morfolojik değişikliklerinin değerlendirilmesi. Yöntem: Büyük yumuşak drusen...

Drusenoid Pigment Epitel Dekolmanı ile İlişkili Subretinal Sıvı

Amaç: Drusenoid pigment epitel dekolmanının (PED) ile ilişkili subretinal sıvının (SRS) klinik özelliklerini incelemek etmek ve SRS'nin uzun dönem görsel ve anatomik sonuçlar üzerinde etkisini değerlendirmek. Yöntem: Takip süresi 24 aydan uzun olan drusenoid PED'li...

Fovea Tutulumlu Kronik Santral Seröz Korioretinopatide Uygulanan Yarım Doz Fotodinamik Tedavisi Güvenirliğine İlişkin Artan Kanıtlar

Amaç: Prospektif randomize kontrollü PLACE ve SPECTRA çalışmalardan elde edilen verilerden retrospektif bir çalışma düzenlenmiştir. Fovea tutulumlu kronik santral seröz koryoretinopatide uygulanan yarım doz fotodinamik tedavisi sonrası foveal atrofi riski ve optik koherens tomografide...

Başarılı Yırtıklı Retina Dekolmanı Cerrahisi Sonrası Persiste Eden Subretinal Sıvı İçin Predispozan Optik Koherens Tomografi Özellikleri

Amaç: Başarılı yırtıklı retina dekolmanı cerrahisi sonrası persiste eden subretinal sıvı olan hastaların fundus görüntülemesinde predispozan klinik parametrelerini ve özelliklerini araştırmak. Yöntem: Toplam 57 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastalara pars plana vitrektomi ve...

Akut Semptomatik Posterior Vitreus Dekolmanında Retina Yırtıklarının Tespitinde Optik Koherens Tomografi Kullanımı

Amaç: Akut, semptomatik posterior vitreus dekolmanı (PVD) olan hastalarda, optik koherens tomografi (OCT)'deki posterior vitreus opasitelerinin (PVO) muayenede saptanan retina yırtıkları ile ilişkisini değerlendirmek. Yöntem: 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri ​​arasında akut,...

Patolojik Miyopiye Sekonder Makula Neovaskülarizasyonu Aktivitesinin Belirtisi Olarak Fokal Koroid Kalınlığı Hemodinamikleri

Amaç: Patolojik miyopiye sekonder makuler neovaskülarizasyonun (MNV) aktivitesi ve koroid kalınlığı arasındaki ilişkiyi incelemek. Yöntem: Aktif MNV altında artmış koroid kalınlığı ile başvuran patolojik miyopili gözleri içeren retrospektif analiz. Dahil edilen tüm hastalar tedavi edildi...

Pediatrik Yaş Retina ve Retina Pigment Epitelinin Kombine Hamartomu: Cerrahiye Karşı Konservatif Yaklaşım

Amaç: Takip edilen ve pars plana vitrektomi (PPV) uygulanan pediyatrik retina ve retina pigment epiteli (CHRRPE) kombine hamartomlu hastaların sonuçlarını değerlendirmek. Yöntem: Bu retrospektif çok merkezli çalışmada, ortalama yaşı 7,7±4,7 (0,3-17) olan, PPV uygulanan veya...

Küçük ve Orta Büyüklükteki Makula Deliği Tedavisinde Konvansiyonel İnternal Limitan Membran Soyma ve İnverted Flep Tekniklerin Karşılaştırılması: Randomize Çalışma

Amaç: Küçük ve orta büyüklükteki makula deliği tedavisinde konvansiyonel internal limitan membran  (İLM) soyma ve inverted flep tekniklerin karşılaştırılması. Metod: ≤400 mikron idiyopatik makula deliği olan gözler, konvansiyonel İLM soyma grubu (25 göz) ve inverted...

Oral Karbonik Anhidraz İnhibitörü Tedavisinin Retinitis Pigmentosa ile İlişkili Kistoid Makula Ödemi Üzerine Etkisi: Bir OCT ve OCT Anjiyografi Çalışması

Amaç: Retinitis pigmentosa ile ilişkili kistoid makula ödemi (RP-KMÖ) olan hastalarda oral karbonik anhidraz inhibitörlerü (KAİ) tedavisinin görsel kazanım ve mikrovasküler değişikliklerin ortaya çıkması ile ilişkili faktörleri araştırmak. Yöntem: Bu retrospektif kohort çalışmasına, en...

Yeni Bir Optik Koherens Tomografi Tekniği ile Vitreusun Görüntülemesi: Vitreus Dejenerasyonu ve Sisternalar

Amaç: Optik koherens tomografi ile premaküler vitreusta dejeneratif bulguların ve  sistern oluşumların değerlendirilmesi. Metdod: Fourier dönüşümünden önce her bir konumda dört A-taramasının ortalamasının alındığı yeni geliştirilmiş görüntüleme yöntemi. Farklı yaşlardaki hastalardan B-taramalarının ve hacimsel işlenmiş...

Makula Tutulumlu Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanı Nedeniyle Pars Plana Vitrektomi ile ILM-soyma Yapılan ve Yapılmayan Hastalarda Sonuçlarının Karşılaştırılması

Amaç: Diabetes mellitusa (DM) bağlı makula tutulumlu traksiyonel retina dekolmanlı gözlerde yapılan pars plana vitrektomi (PPV) ameliyatında internal limitan membran (ILM) soyulmasının anatomik ve fonksiyonel sonuçlara etkisini değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: İLM soyma yapılmayan olgular...

Vitreomaküler traksiyonunda spontan ayrılma ile ilişkili öngörücü faktörler: sistematik derleme ve meta-analiz

Amaç: Vitreomaküler traksiyonunda (VMT) spontan ayrılma ile ilişkili öngörücü faktörlerinin gözden geçirilmesi. Gereç ve Yöntem: Ovid MEDLINE, Embase ve Cochrane Library üzerinde sistematik literatür taraması gerçekleştirildi. Spontan ayrılan VMT ile persistan VMT'yi karşılaştıran çalışmalar dahil...

Neovasküler ve neovasküler olmayan yaşa bağlı makula dejenerasyonu arasında uzun dönemde meydana gelen atrofi ilerlemesindeki farklılıklar

Amaç: Maküler neovaskülarizasyon (MNV) ile ilişkili maküler atrofi (MA) ve coğrafi atrofide (GA) 5 yıllık takip sonrasında genişleme oranlarını karşılaştırmak. Gereç ve Yöntem: GA'lı (kuru) veya MNV'li MA'lı yaşa bağlı maküler dejenerasyon (AMD) hastalarının retrospektif,...

Kronik Santral Seröz Koryoretinopatide Pigment Epitel Dekolmanlarının Tedavisinde Yüksek Yoğunluklu Eşik Altı Mikropulse Lasere Karşı Yarım Doz Fotodinamik Tedavinin Etkinliği

Amaç: Kronik santral seröz koryoretinopatide yarım doz fotodinamik tedavi ve yüksek yoğunluklu eşik altı mikropuls laser tedavisinin retina pigment epitel dekolmanları (PED) üzerindeki etkisinin karşılaştırılması. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, kronik santral seröz koryoretinopatide yarım...

Neovasküler Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Tedavisinde Gelişen Retina Pigment Epitel Yırtığının Swept-Source Optik Koherens Tomografi Anjiyografi İle Öngörülmesi

Amaç: Swept-Source optik koherens tomografi anjiyografisi (OKTA) kullanılarak neovasküler yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) tedavisinden sonra retina pigment epiteli (RPE) yırtığı gelişiminin öngörülmesini araştırmak. Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışmaya, tedaviden sonra bir yıl boyunca...

Retinitis pigmentosa progresyonunun önemli prognostik göstergesi olarak hiperreflektif odaklar

Amaç: Retinitis pigmentosa olgularında hiperreflektif odakların varlığını ve klinik önemini araştırmak. Gereç ve Yöntem: Yetmiş yedi retinitis pigmentosa olgusu retrospektif olarak incelendi. Optik koherens tomografi ile 10 mm genişliğinde çapraz çizgili (cross-line) makula taramaları...

Peripapiller pakikoroid sendromu: Yeni Görüşler

Amaç: Peripapiller pakikoroid sendromu (PPS) ile ilgili literatür bilgisi çok sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, multimodal görüntüleme kullanarak PPS'nin özelliklerini değerlendirmek ve bu antiteyi daha iyi anlaşılmasını sağlamak. Gereç ve Yöntem: Üçüncü basamak merkezli retrospektif vaka...

Fokal koroidal ekskavasyon ve altta yatan retinokoroidal hastalık arasındaki ilişki: Klinik gözlemlere dayanan hipotez

Amaç: Multimodal görüntüleme yöntemleri kullanılarak farklı patolojilere sahip gözlerde fokal koroid ekskavasyonun (FKE) değerlendirilmesi ve FKE ile altta yatan koryoretinal hastalıkların korelasyonunu araştırmak. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya, optik koherens tomografi (OKT) ile...

Retina Dekolmanı Olgularında Arka Vitre Dekolmanın Belirlenmesinde Spectral Domain Optik Koherens Tomografisi Kullanımı

Amaç: Retina dekolmanı (RD) gelişen hastalarda klinik muayene ile spectral domain optik koherens tomografi (SD-OCT) arasındaki posterior vitreus dekolmanı (PVD) belirleme oranını karşılaştırmak. Gereç ve Yöntem: Primer Retina Dekolmanı Sonuçları Çalışmasına katılan 506 hastanın verileri...

Behçet hastalarında optik koherens tomografi anjiyografi ile tespit edilen preklinik oküler özellikler

Amaç: Klinik olarak göz tutulumu olmayan Behçet hastalarında perifoveal ve peripapiller mikrovasküler yapının değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışmaya klinik olarak göz tutulumu olmayan 28 Behçet hastasının 56 gözü ve aynı yaş grubundaki 50...

Regmatojen Retina Dekolmanlı Gözlerde Silikonun Makülaya Olan Etkilerinin Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi

Amaç: Silikon endotamponadı uygulanan yırtıklı retina dekolmanı olgularında silikonun farklı sürelerde makülaya olan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Yırtıklı retina dekolmanı tanısı ile pars plana vitrektomi ve silikon endotamponadı uygulanan 65 olgunun 65 gözü...

Epiretinal Membran Cerrahisi Öncesi ve Sonrası Mikrokistik Makula Ödemi ve Kistoid Makula Ödemi

Amaç: Epiretinal membran (ERM) ilişkili intraretinal kist tiplerini araştırmak ve intraretinal kist tipinin postoperatif sonuçlar üzerindeki etkisini değerlendirmek. Method: Retrospektif, kesitsel çalışma. Şubat 2014-Mayıs 2019 tarihler arasında preoperatif floresein anjiyografi ve ERM ameliyatı geçiren hastalar...

Aktif Santral Seröz Koryoretinopatili Gözlerde Retina Damar Çaplarının Değerlendirilmesi

Amaç: Sağlıklı ve aktif santral seröz koryoretinopatili (CSC) gözlerin retinal damar çaplarını karşılaştırmak ve retinal damar çapı değişikliklerinin CSC patogenezi üzerindeki olası etkisini değerlendirmek. Method: Bu retrospektif çalışmaya, CSC'li 39 hasta ve 34 sağlıklı olgu...

Drusenoid pigment epiteli dekolmanı regresyonunda optik koherens tomografi biyobelirteçleri

Amaç: Drusenoid pigment epitel dekolmanının (PED) regresyon olasılığını öngören optik koherens tomografi biyobelirteçlerini belirlemek. Method: Bu ardışık gözlemsel olgu serisinde, neovasküler olmayan 24 drusenoid PED'li gözün klinik verileri gözden geçirdi. Çalışmaya dahil edilen 17 gözde,...

Domuz kuyruğu (pigtail) bulgusu: Makula deliği tedavisinde inverted ILM flap uygulamasından sonra yeni bir OCT bulgusu

Amaç: Domuz kuyruğu (pigtail) adı verilen yeni bir spektral alan optik koherens tomografi (OCT) bulgusunu bildirmek. İdyopatik makula deliği tedavisinde inverted İLM flap uygulanan olguların takibinde izlenmiştir. Method: İdiyopatik makula deliği tedavisinde ILM flep tekniği...

Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda tip 3 neovaskülarizasyon lezyonlarının uzun dönem incelenmesi

Amaç: Antivasküler endotelyal büyüme faktörü (anti-VEGF) tedavisi uygulanan yaşa bağlı makula dejenerasyonu olgularda tip 3 neovaskülarizasyonun lezyonlarının optik koherens tomografi anjiyografi (OCTA) ile incelenmesi. Method: Önceden herhangi bir tedavi uygulanmayan ve tip 3 neovaskülarizasyonu olan 41...

Yüksek Miyop Gözlerde Kubbe Şeklinde Makula Ve Posterior Stafilom Arasındaki İlişkinin Ultra Geniş Alan Optik Koherens Tomografisi İle Araştırılması

Amaç: Yüksek miyoplu gözlerde kubbe şeklinde makula ve posterior stafilom arasındaki ilişkiyiaraştırmak. Method: Yüksek miyoplu 291 hastanın 511 gözü (kırma kusuru ≤−8.0 diyoptri veya aksiyel uzunluk≥26,5 mm) ultra geniş alan swept-source optik koherens tomografi (UWF-OCT)...

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası Kalınlıklarının Optik Koherens Tomografi ile İncelenmesi Amaç: Retina sinir lifi tabakası (RSLT), ganglion hücre tabakası ve iç pleksiform tabakası kalınlıklarını ölçerek Alzheimer hastalığının tespitinde optik...

OCTA ile Neovaskülarizasyon Özelliklerinin Karşılaştırılması

Optik koherens tomografi anjiografi ile pakikoroid neovaskülopati ve tip-1 neovasküler yaşa bağlı makula dejenerasyonu olgularında neovaskülarizasyon özelliklerinin karşılaştırılması Amaç: Optik koherens tomografi anjiyografi (OCTA) kullanarak pakikoroid neovaskülopati (PNV) ve tip 1 neovasküler yaşa bağlı maküle...

Parkinson hastaları ve progresif supranükleer felçli hastalarda optik koherens tomografi

Amaç: Optik koherens tomografi ile yapılan retina ölçümlerinde Parkinson hastaları ve progresif supranükleer felci hastaların arasında bir fark olup olmadığının belirlenmesi. Method: Bu prospektif çalışmada 3 yıldan fazla süredir Parkinson hastalığı ya da progresif supranükleer...

Tip-2 Diabet Hastalarında Karotis Hastalığı ve Optik Koherens Tomografi Anjiografi Parametreleri

Amaç: Tip-2 diabet hastalarında optik koherens tomografi anjiografi (OCTA) kullanılarak retina mikrovasküler parametrelerinin karotis arter hastalığı ile ilişkisi olup olmadığını belirlemek. Method: Hastalara detaylı karotis arter ultrasonografisi ve OCTA incelemesi yapıldı. Karotis ultrasononografi ile ortalama...

Diabetik Makula Ödeminin Spektral Domain Optik Koherens Tomografi ile Sınıflandırılması

Amaç: Diabetik makula ödemi tiplerini sınıflandırmak, diabetik makula ödemi tiplerinin morfolojik özelliklerini spektral domain optik koherens tomografi (SD-OCT) ile değerlendirmek ve SD-OCT bulguları ile görme keskinliği arasındaki ilişkiyi belirlemek. Method: Diabetik makula ödemi tanısı almış...

Hastanede yatan, tip 2 diyabet ve kan basıncı kontrolü sonrasında koroid kalınlığın değişimi

Amaç: Tip 2 diyabet hastalarda akut diyabet kontrolü sonrası koroid kalınlığının araştırılması. Yöntem: Tip 2 diyabet olan 17 hastanın 17 gözü bu prospektif gözlemsel çalışmaya dahil edildi. Yoğun diyabet kontrolü programı uygulanması planlanan Tip 2...

İdyopatik epiretinal membran ve maküla deliğinde vitrektomi sonrası koroid kalınlığındaki değişim

Amaç: Epiretinal membran (ERM) ve maküla deliği (MH) bulunan gözlerde vitrektomi sonrası koroid kalınlığındaki değişiklikleri incelemek. Metod: Vitrektomi öncesi 1. haftada ve vitrektomi sonrası 1, 3, 6 ve 12. aylarda EDI-OCT ile foveadan, foveanın 1...

Başarılı retina dekolmanı cerrahisi sonrası OCT bulgularında ve metamorfopsideki değişim

Amaç: Retina dekolman cerrahisi sonrası gelişen metamorfopsiyi incelemek ve metamorfopsi ile OCT - retinal mikroyapı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak. Metod: Retina dekolman cerrahisi geçirmiş 47 hastanın 47 gözü değerlendirildi. Hastalar M-CHARTS, düzeltilmiş görme keskinliği ve OCT görüntüleri...

Maküla deliği cerrahisi sonrası fotoreseptör tabakanın SD-OCT ile görüntülenmesi

Amaç: Maküla deliği cerrahisi sonrası fotoreseptör hücre tabakasındaki değişiklikleri SD-OCT ile incelemek. Metod: Maküla deliği cerrahisi sonrası delikte başarılı kapanma elde edilen 24 gözün 1, 2, 4 ve 6. aylarda görme keskinliği ve SD-OCT sonuçları...

Optik pit makülopatisinin spektral domain optik koherens tomografi ile gösterilen klinik seyri.

Amaç: Optik pit makülopati hastalarının retrospektif olarak klinik görünümlerini SD OCT bulgularını da içerecek şekilde değerlendirmek, klinik seyir ve eğer tedavi uygulandıysa sonuçlarını incelemek.Metod: Bascom Palmer Göz Enstititü’nde 2001 ile 2012 yılları arasında optik...

Swept-source OCT kullanılarak maküladaki fokal koroidal ekskavasyonların değerlendirilmesi

Amaç: Maküla bölgesinde fokal koroidal ekskavasyon (FCE) izlenen hastaların Swept-source OCT’lerini (SS-OCT) analiz etmek ve klinik bulgularla uyumunu incelemek. Metod: Bu prospektif gözleme dayalı olgu serisinde FCE izlenen 11 hastanın 12 gözü analiz edildi. Olguların...

Retina Vasküler Hastalıklarında ve Koroid Neovaskülarizasyonunda Optik Kohorens Tomografi Anjiografi

Amaç:  Optik kohorens tomografi anjiografinin (OCT-A), retina vasküler hastalıklarında, retina vasküler paternini ve koroid neovaskülarizasyonunu (KNV) belirleyebilmesinin değerlendirilmesi.Method: Retina vasküler hastalığı olan ardışık 7 hastanın 7 gözü değerlendirildi. İki sağlıklı birey kontrol grubu olarak...

Son Eklenenler