Araştırma

Domuz kuyruğu (pigtail) bulgusu: Makula deliği tedavisinde inverted ILM flap uygulamasından sonra yeni bir OCT bulgusu

Amaç: Domuz kuyruğu (pigtail) adı verilen yeni bir spektral alan optik koherens tomografi (OCT) bulgusunu bildirmek. İdyopatik makula deliği tedavisinde inverted İLM flap uygulanan...

Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda tip 3 neovaskülarizasyon lezyonlarının uzun dönem incelenmesi

Amaç: Antivasküler endotelyal büyüme faktörü (anti-VEGF) tedavisi uygulanan yaşa bağlı makula dejenerasyonu olgularda tip 3 neovaskülarizasyonun lezyonlarının optik koherens tomografi anjiyografi (OCTA) ile incelenmesi. Method: Önceden...

Yüksek Miyop Gözlerde Kubbe Şeklinde Makula Ve Posterior Stafilom Arasındaki İlişkinin Ultra Geniş Alan Optik Koherens Tomografisi İle Araştırılması

Amaç: Yüksek miyoplu gözlerde kubbe şeklinde makula ve posterior stafilom arasındaki ilişkiyiaraştırmak. Method: Yüksek miyoplu 291 hastanın 511 gözü (kırma kusuru ≤−8.0 diyoptri veya aksiyel...

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası Kalınlıklarının Optik Koherens Tomografi ile İncelenmesi Amaç: Retina sinir lifi tabakası (RSLT), ganglion hücre tabakası ve iç pleksiform tabakası kalınlıklarını ölçerek Alzheimer hastalığının tespitinde optik...

OCTA ile Neovaskülarizasyon Özelliklerinin Karşılaştırılması

Optik koherens tomografi anjiografi ile pakikoroid neovaskülopati ve tip-1 neovasküler yaşa bağlı makula dejenerasyonu olgularında neovaskülarizasyon özelliklerinin karşılaştırılması Amaç: Optik koherens tomografi anjiyografi (OCTA) kullanarak pakikoroid neovaskülopati (PNV) ve tip 1 neovasküler yaşa bağlı maküle...

Parkinson hastaları ve progresif supranükleer felçli hastalarda optik koherens tomografi

Amaç: Optik koherens tomografi ile yapılan retina ölçümlerinde Parkinson hastaları ve progresif supranükleer felci hastaların arasında bir fark olup olmadığının belirlenmesi. Method: Bu prospektif çalışmada 3 yıldan fazla süredir Parkinson hastalığı ya da progresif supranükleer...

Tip-2 Diabet Hastalarında Karotis Hastalığı ve Optik Koherens Tomografi Anjiografi Parametreleri

Amaç: Tip-2 diabet hastalarında optik koherens tomografi anjiografi (OCTA) kullanılarak retina mikrovasküler parametrelerinin karotis arter hastalığı ile ilişkisi olup olmadığını belirlemek. Method: Hastalara detaylı karotis arter ultrasonografisi ve OCTA incelemesi yapıldı. Karotis ultrasononografi ile ortalama...

Diabetik Makula Ödeminin Spektral Domain Optik Koherens Tomografi ile Sınıflandırılması

Amaç: Diabetik makula ödemi tiplerini sınıflandırmak, diabetik makula ödemi tiplerinin morfolojik özelliklerini spektral domain optik koherens tomografi (SD-OCT) ile değerlendirmek ve SD-OCT bulguları ile görme keskinliği arasındaki ilişkiyi belirlemek. Method: Diabetik makula ödemi tanısı almış...

Hastanede yatan, tip 2 diyabet ve kan basıncı kontrolü sonrasında koroid kalınlığın değişimi

Amaç: Tip 2 diyabet hastalarda akut diyabet kontrolü sonrası koroid kalınlığının araştırılması. Yöntem: Tip 2 diyabet olan 17 hastanın 17 gözü bu prospektif gözlemsel çalışmaya dahil edildi. Yoğun diyabet kontrolü programı uygulanması planlanan Tip 2...

İdyopatik epiretinal membran ve maküla deliğinde vitrektomi sonrası koroid kalınlığındaki değişim

Amaç: Epiretinal membran (ERM) ve maküla deliği (MH) bulunan gözlerde vitrektomi sonrası koroid kalınlığındaki değişiklikleri incelemek. Metod: Vitrektomi öncesi 1. haftada ve vitrektomi sonrası 1, 3, 6 ve 12. aylarda EDI-OCT ile foveadan, foveanın 1...

Başarılı retina dekolmanı cerrahisi sonrası OCT bulgularında ve metamorfopsideki değişim

Amaç: Retina dekolman cerrahisi sonrası gelişen metamorfopsiyi incelemek ve metamorfopsi ile OCT - retinal mikroyapı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak. Metod: Retina dekolman cerrahisi geçirmiş 47 hastanın 47 gözü değerlendirildi. Hastalar M-CHARTS, düzeltilmiş görme keskinliği ve OCT görüntüleri...

Maküla deliği cerrahisi sonrası fotoreseptör tabakanın SD-OCT ile görüntülenmesi

Amaç: Maküla deliği cerrahisi sonrası fotoreseptör hücre tabakasındaki değişiklikleri SD-OCT ile incelemek. Metod: Maküla deliği cerrahisi sonrası delikte başarılı kapanma elde edilen 24 gözün 1, 2, 4 ve 6. aylarda görme keskinliği ve SD-OCT sonuçları...

Optik pit makülopatisinin spektral domain optik koherens tomografi ile gösterilen klinik seyri.

Amaç: Optik pit makülopati hastalarının retrospektif olarak klinik görünümlerini SD OCT bulgularını da içerecek şekilde değerlendirmek, klinik seyir ve eğer tedavi uygulandıysa sonuçlarını incelemek.Metod: Bascom Palmer Göz Enstititü’nde 2001 ile 2012 yılları arasında optik...

Swept-source OCT kullanılarak maküladaki fokal koroidal ekskavasyonların değerlendirilmesi

Amaç: Maküla bölgesinde fokal koroidal ekskavasyon (FCE) izlenen hastaların Swept-source OCT’lerini (SS-OCT) analiz etmek ve klinik bulgularla uyumunu incelemek. Metod: Bu prospektif gözleme dayalı olgu serisinde FCE izlenen 11 hastanın 12 gözü analiz edildi. Olguların...

Retina Vasküler Hastalıklarında ve Koroid Neovaskülarizasyonunda Optik Kohorens Tomografi Anjiografi

Amaç:  Optik kohorens tomografi anjiografinin (OCT-A), retina vasküler hastalıklarında, retina vasküler paternini ve koroid neovaskülarizasyonunu (KNV) belirleyebilmesinin değerlendirilmesi.Method: Retina vasküler hastalığı olan ardışık 7 hastanın 7 gözü değerlendirildi. İki sağlıklı birey kontrol grubu olarak...

Tamoksifen Kullanımı ile İlişkili Pakikoroid Pigment Epitelyopati

Amaç: Meme duktal adenokarsinomu nedeniyle yakın zamanda tamoksifen kullanım öyküsü olan ve pakikoroid pigment epitelyopati (PPE) tespit edilen iki postmenopozal kadın hastanın oküler bulgularını sunmak. Metod: Olgu sunumu. Sonuçlar: Olgu 1: Dört ay boyunca tamoksifen kullanan...

Sigaranın optik koherens tomografi ile yapılan koroid kalınlığı ölçümüne etkisi.

Amaç: Sigara içmenin fourier domain OCT ile yapılan koroid kalınlığı ölçümüne etkisini araştırmak. Metod: Çalışmaya sağlıklı 17 sigara içen (çalışma grubu) ve 17 sigara içmeyen (kontrol grubu) kişi alındı. Çalışma grubunda tüm katılımcılara basal olarak...

Geniş-Alan Polarizasyon- Duyarlı Optik Kohorens Tomografi ile Albino Hastalarda Retina Pigment Epiteli Bulguları

Amaç: Albino hastalarda geniş-alan polarizasyon-duyarlı optik kohorens tomografi (OCT) ile retina pigment epitelinin (RPE) pigmentasyon karakteristiklerini araştırmak ve klasik OCT ve fundus otofloresans görüntüleme ile bulguları karşılaştırmak. Method: Daha önce albinizm tanısı konmuş 5 hastanın...

Non-arteritik anterior iskemik optik nöropatide FD-OCT incelemesi ile retina sinir lifi tabakası kalınlığının değişimi.

Amaç: Non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION)’de seri FD (Fourier Domain) OCT morfometrik inceleme ile değişiklikleri incelemek.   Metod: Yeni teşhis konmuş NAION (n=33, hepsi tek taraflı) ve kontrol (n=75, diğer gözlerinde tam görme...

Yeni Başlangıçlı Makula-Off Regmatojen Retina Dekolmanında Morfolojik Değişiklikler ile Fonksiyonel Sonuçların Korelasyonu: Regmatojen Retina Dekolmanında Prognostik Faktörler

Amaç: Yeni başlangıçlı regmatojen retina dekolmanı (RRD) olgularında preoperatif bulgular ile postoperatif bulguların korelasyonunu değerlendirmek ve cerrahi sonrası postoperatif fonksiyonel sonuçları sunmak. Metod: Bu retrosepektif çalışmaya yeni başlangıçlı makula-off RRD nedeniyle pars plana vitrektomi uygulanan...

Diabetik maküler morfolojik değişimler diabetin erken safhasında ortaya çıkabilir.

Amaç: Diabetik retinopatisi (DR) izlenmeyen iki tip diabetes mellitus (DM) hastasında muayene ile belirlenemeyen maküler morfolojik değişikliklerin varlığını incelemek.Metod: DR’si olmayan tip 1 DM’li 26 hasta ve tip 2 DM’li 34 hasta çalışmaya dahil...

Normal, sağlıklı bireylerde koroid kalınlığının diürnal değişkenliği.

Amaç: Koroid kalınlığının diürnal varyasyon paternini ve şiddetini belirlemek ve bu varyasyona etki eden sistemik ve oküler faktörleri analiz ederek, diürnal paterni belirlemedeki gözlemci arası farkı ölçmek. Metod: Bu prospektif çalışmada 12 sağlıklı ve gönüllü...

Santral retinal ven tıkanıklığında koroid kalınlığı

Amaç: Santral retinal ven tıkanıklığı (SRVO) hastalarında EDI-OCT ile subfoveal koroid kalınlığını incelemek. Metod: EDI OCT teknolojisi ile (Spectralis OCT) tek gözünde SRVO izlenen 36 hastanın (medyan yaş, 66 ± 15 yıl; 26 kadın...

Polipoidal koroidal vaskülopatide spectral-domain optik koherens tomografi bulguları tip 1 neovasküler gelişim paterni izlenimini uyandırmaktadır.

Amaç: Polipoidal koroidal vaskülopatide (PKV) spectral-domain optik koherens tomografi (SD-OCT) bugularının bildirilmesi. Method: PKV’nin tipik klinik ve anjiografik bulguları olan 15 hastanın 17 gözü polipler üzerinden geçen SD-OCT kesitleri ile incelendi. Sonuçlar: SD-OCT görüntülerinde tüm gözlerde...

Çocuklarda Vigabatrin toksisitesinin tespitinde Optik Koherens Tomografi

Amaç: Antiepileptik bir ilaç olan vigabatrinin kalıcı görme kaybına neden olduğu bilinmektedir. Hem görme alanı testi hem de elektroretinogram retinal hasarı tespit etmek için kullanılır. Erişkinlerdeki çalışmalar OCT ile yapılan ölçümlerdeki retina sinir lifi...

Pakikoroid Pigment Epitelyopatide Dış Nukleer Tabaka İncelmesi

Amaç: Pakikoroid pigment epitelyopatili (PPE), komplike olmayan pakikoroidli (KOP) ve sağlıklı gözlerin santral iç retina tabaka kalınlıklarının karşılaştırılması. Gereç ve yöntem: Retrospektif olarak PPE ve KOP tanısı konmuş hastaların medikal kayıtları incelendi. Foveal PPE olan...

Katarakt cerrahisinin diabetik hastalarda OCT ölçüm ve tekrarlanabilirliğine etkisi

Amaç: Diabetik retinopati gözlenmeyen non-insulin dependant diabetik (NIDDM) hastalardaki komplike olmayan katarakt cerrahisinin 2 farklı SD OCT (Cirrus OCT ve Spectralis OCT) cihazı ile yapılan maküler ve sinir lifi tabakası (NFL) ölçümlerine etkisini incelemek...

Sağlıklı Bireylerde OCT Anjiografi

Amaç: Optik kohorens tomografi anjiografi (OCTA) ile sağlıklı bireylerdeki retinal mikrovasküler yapıyı noninvaziv olarak değerlendirmek. Method: Beş sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi. Fovea, nazal ve temporal makülada 3x3 mm2 kesitlerde OCTA tetkiki yapıldı. İç, orta ve dış...

Retiküler psödodrusen altındaki koryokapillaris tabakasının OCT-Anjiografi ile incelenmesi.

Amaç: OCT-Anjiografi (OCT-A) ile retiküler psödodrusenli (RPD)’li gözlerdeki koryokapillaris (CC) damar yoğunluğunu ve CC dekorelasyon sinyal endeksini değerlendirmek. Metod: RPD’si olan 20 hastada OCT-A ile ETDRS gridin dış superior ve dış inferior sektöründeki dekorelasyon değerleri aynı yaş...

Kronik Regmatojen Retina Dekolmanında Cerrahi Öncesi ve Sonrası Koroidal Kalınlık Değişimi, Akut Olgularla Karşılaştırılması

Amaç: Optik koherens tomografi (OCT) ile kronik regmatojen retina dekolmanı (RRD) olgularında pars plana vitrektomi (PPV) öncesi ve sonrası subfoveal koroid kalınlığının değerlendirilmesi ve sonuçların akut RRD olgularıyla karşılaştırılması. Metod: Bu retrospektif çalışmaya kronik RRD’ı...

Eksternal limitan membran diabetik maküla ödeminde pars plana vitrektomi sonrası elde edilecek görsel kazancın tahmininde kullanılabilinir.

Amaç: Dirençli diabetik maküla ödemi nedeniyle pars plana vitrektomi uygulanan hastalarda eksternal limitan membranın SD OCT ile değerlendirilmesinin görme artışını tahmin etme açısından önemini araştırmak. Metod: Bu çalışmada dirençli DMÖ bulunan 34 göz retrospektif olarak...

Spektral domain OCT ile sağlıklı çocuklarda sinir lifi tabakasının ve makülanın değerlendirilmesi

Amaç: SD-OCT ile sağlıklı çocuklarda peripapiller retina sinir tabakasına (RNFL), maküla kalınlığına ve maküla hacmine ait normotif ölçüleri belirlemek. Metod: Bu gözleme dayalı olgu serisi, yaşları 6 ile 16 arasında değişen 107 sağlıklı çocuğun (54...

Retinitis pigmentosa hastalarındaki peripapiller retinal sinir lifi tabakasındaki değişikliklerin zamansal açıdan analizi.

Amaç: Retinitis pigmentosa (RP) hastalarındaki peripapiller retinal sinir lifi tabakasındaki (RNFL) değişiklikleri zamansal açıdan analiz etmek. Metod: Daha önce peripapiller RNLF ölçüm ve analizleri yapılmış 103 RP hastasını tekrar değerlendirildi. RNFL ölçümleri Stratus OCT ile...

Akut psödofakik kistoid maküla ödeminin OCT-Anjiyografi ile görüntülenmesi

Özet: Akut psödofakik kistoid maküla ödeminin OCT-Anjiyografi ile görüntülenmesi Amaç:  Psödofakik kistoid maküla ödeminde (PCME) tedavi öncesi ve tedavi sonrası maküler kapiller değişimleri ve damar yoğunluğunu OCT-Anjiyografi ile değerlendirmek. Metod: Bu retrospektif vaka-kontrol çalışmasında PCME teşhisli...

Ocriplasmin sonrası elipzoid zon haritalandırılması ve dış retinal inceleme

Amaç: İntravitreal ocriplasmin sonrası otomatik elipzoid zon (EZ) haritalandırma algoritması ile dış retinal yapıdaki değişiklikleri incelemek. Metod: Tek merkezli, retrospektif, ardışık hasta serisine ait imaj analizleri yapıldı. Bir doz intravitreal 0.125 mg ocriplasmin (Jetrea, Thrombogenics)...

Retinal iç katmanlardaki atrofinin endoftalmi sonrası düşük görme keskinliği ile ilişkisi: Spektral domain OCT çalışması.

Özet: Retinal iç katmanlardaki atrofinin endoftalmi sonrası düşük görme keskinliği ile ilişkisi: Spektral domain OCT çalışması.  Amaç: Endoftalmi sonrası retinal yapıdaki değişim ile görme sonuçları arasındaki ilişkiyi araştırmak. Hastalar ve metod: Endoftalmi teşhisi olan 45 hastanın...

Multiple sklerozda perimetrik bulgular ve peripapiller sinir lifi tabakası kalınlığı.

Amaç: Multiple skleroza (MS) bağlı optik nöropati (ON) bir çok araştırmada optik sinir OCT’si ile ve “white on white” görme alanı ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmada ON atağı geçirmiş ya da geçirmemiş MS hastalarına ait...

SD OCT ile tespit edilen retina kalınlığındaki diürnal değişkenlik.

Amaç: SD- OCT ile yapılan ölçüm sonuçlarına göre, retina kalınlığında diürnal değişim olup, olmadığını tespit etmek. Metod: Sağlıklı ve erişkin 20 bireyde, 10 saatlik periyod içinde, her 2 saat aralıklarla SD OCT ile retina kalınlık...

Üst ya da alt görme alanı defekti olan glokomlu hastalarda maküler ganglion hücre kompleksi kalınlığının değerlendirilmesi.

Amaç: Bu çalışmada üst ya da alt görme alanı defekti olan glokomlu hastalardaki maküler ganglion hücre kompleksi (MGHK) kalınlığını değerlendirmek ve normal görme alanı olan hastalardaki MGHK kalınlığını analiz etmek amaçlanmıştır.   Metod: Bu...

Prematüre Retinopati ve Transskleral Diod Laser Öyküsü Olan Çocuklarda Retina ve Koroid Kalınlığı

Amaç:  Eşik prematüre retinopatisi  (ROP) nedeniyle transskleral diod laser tedavisi uygulanan çocukların sonuçlarını spektral domain optik koherens tomografi (SD-OCT) ile değerlendirmek ve bu sonuçları prematüre olan ancak ROP gelişmeyen ve term olan çocuklarla karşılaştırmak.  Method:...

Pakikoroid Pigment Epitelyopatide İndosiyanin Yeşili Anjiografi

Amaç: Santral seröz koryoretinopatili (SSR), pakikoroid pigment epitelyopatili (PPE) ve nonkomplike pakikoroidli (NKP) hastaları koroid damar dansitesi ve hiperpermeabilitesi açısından karşılaştırmak. Metod: Diğer gözlerinde PPE (36 göz) veya NKP (24 göz) olan 60 tek taraflı...

Lamellar maküler hol cerrahisinde prognozu etkileyen faktörler.

Amaç:  Lamellar maküler hol (LMH) vakalarında SD OCT ile elde edilen maküla özellikleri ile vitrektomi sonrası görme keskinliğini karşılaştırmak.   Metod:  LMH’u bulunan 30 hastanın, 30 gözünün cerrahi müdahale öncesi ve sonrası SD OCT...

Multiple skleroz hastalarında retina sinir lifi tabakası ve beyin atrofisi.

Amaç: Farklı seviyelerde multiple sklerozu (MS) olan hastalarda  retina sinir lifi tabakası kalınlığı (RNFLT) ile MRI'deki bicaudate ratio (BR) ile değerlendirilen beyin atrofisi seviyesini kıyaslamak. Ayrıca Expanded Disability Status Scale (EDSS) oranı ile RNFL...

Son Eklenenler