Epiretinal Membran Cerrahisi Öncesi ve Sonrası Mikrokistik Makula Ödemi ve Kistoid Makula Ödemi

Amaç: Epiretinal membran (ERM) ilişkili intraretinal kist tiplerini araştırmak ve intraretinal kist tipinin postoperatif sonuçlar üzerindeki etkisini değerlendirmek.

Method: Retrospektif, kesitsel çalışma. Şubat 2014-Mayıs 2019 tarihler arasında preoperatif floresein anjiyografi ve ERM ameliyatı geçiren hastalar dahil edildi. İntraretinal kistler, anjiyografide sızıntı görülen kistoid makuler ödem (KMÖ) ve anjiyografide sızıntı olmayan mikrokistik makuler ödem (MMÖ) olarak alt gruplara ayrıldı.

Bulgular: Toplamda 100 hastanın 100 gözü çalışmaya alındı. Ameliyattan önce 54 (%54) gözde intraretinal kistler mevcuttu, bunların 27’sinde (%27) MMÖ, 18’inde (%18) KMÖ ve 9 (%9.0) gözde KMÖ ve MMÖ görüldü. Ameliyattan sonra KMÖ oranında  anlamlı azalma izlenirken (p<0,001), MMÖ oranımda azalma görülmedi (p=0,302). Preoperatif MMÖ varlığı, daha düşük preoperatif görme keskinliği, artmış santral foveal kalınlığı ve intakt elipsoid zon, iyi görsel sonuç ile ilişkilendirildi (Sırasıyla, p=0.035, 0.033, 0.018, ve 0.035).

Sonuç: ERM ile ilişkili MMÖ, ERM cerrahisi için kötü bir prognostik faktör olarak belirlendi. Ameliyattan sonra MMÖ’nün varlığı, ilgili kronik yapısal değişiklikleri doğrular. Daha ileri çalışmalar, daha erken cerrahi müdahalenin (MMÖ gelişmesinden önce) görsel sonuçlara fayda sağlayıp sağlamadığını araştırmalıdır.

Lee DH, Park SE, Lee CS. Microcystic Macular Edema and Cystoid Macular Edema Before and After Epiretinal Membrane Surgery. Retina. 2020 ;Publish Ahead of Print. doi: 10.1097/IAE.0000000000003087. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33394969/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler