Behçet hastalarında optik koherens tomografi anjiyografi ile tespit edilen preklinik oküler özellikler

Amaç: Klinik olarak göz tutulumu olmayan Behçet hastalarında perifoveal ve peripapiller mikrovasküler yapının değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışmaya klinik olarak göz tutulumu olmayan 28 Behçet hastasının 56 gözü ve aynı yaş grubundaki 50 sağlıklı göz dahil edildi. Optik koherens tomografi aanjiyografi (OCT) ile makula ve optik sinir başı damar yoğunlukları, foveal avasküler zon, koroid kapiller pleksus akım alanı, perifoveal kapiller nonperfüzyon, kapiller dilatasyon ve/veya telenjiektazi ve perifoveal kapiller arkad bozulması analiz edildi. Hastalık süresi ile damar yoğunluğu arasındaki ilişki de değerlendirildi.

Bulgular: Foveal avasküler zon, Behçet hastalarında anlamlı olarak daha genişti (p < 0,001). Behçet hasyalarında foveal ve parafoveal bölgenin derin kapiller pleksustaki damar yoğunluğu, kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (p < 0,001, p < 0,001). Total disk, peripapiller ve disk içi damar yoğunluğu Behçet grubunda anlamlı olarak daha düşüktü (p = 0,001, p = 0,002, p = 0,004). Behçet grubunda derin kapiller pleksustaki perifoveal morfolojik değişiklikler anlamlı olarak daha yüksekti (p < 0,001, p < 0,001, p < 0,001). Hastalık süresi ve derin kapiller pleksus damar yoğunluğu, total disk damar yoğunluğu ve peripapiller damar yoğunluğu arasında negatif korelasyon izlendi.

Sonuç: Klinik olarak göz tutulumu bulunmayan Behçet hastalarında OCTA ile saptanabilen perifoveal ve peripapiller mikrovasküler değişiklikler meydana gelebilir.

Karalezli A, Kaderli ST, Sul S, Pektas SD. Preclinical ocular features in patients with Behçet’s disease detected by optical coherence tomography angiography. Eye (Lond). 2021;35(10):2719-2726. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33235340/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler