Oral Karbonik Anhidraz İnhibitörü Tedavisinin Retinitis Pigmentosa ile İlişkili Kistoid Makula Ödemi Üzerine Etkisi: Bir OCT ve OCT Anjiyografi Çalışması

Amaç: Retinitis pigmentosa ile ilişkili kistoid makula ödemi (RP-KMÖ) olan hastalarda oral karbonik anhidraz inhibitörlerü (KAİ) tedavisinin görsel kazanım ve mikrovasküler değişikliklerin ortaya çıkması ile ilişkili faktörleri araştırmak.

Yöntem: Bu retrospektif kohort çalışmasına, en az 3 aylık oral CAİ tedavisi uygulanan RP-KMÖ’lu 39 hastanın 59 gözü dahil edildi. Gözler, optik koherens tomografi (OCT) bulgularına göre (kist gerilemesi ve foveal veya parafoveal volümünde azalma) yanıt veren ve vermeyen gruplara ayrıldı. Tüm gözler tedaviden önce ve sonra OCT ve OCT anjiyografi ile değerlendirildi.

Bulgular: Otuz üç göz (%55.9) tedaviye cevap verirken, 26 göz (%44.1)  tedaviye cevapsızdı.  Tedaviye cevap alınamayan gözlerle karşılaştırıldığında, tedaviye yanıt veren gözlerde önemli ölçüde çok katmanlı KMÖ mevcuttu ( P = 0.016). Tedaviye cevap veren gruptaki alt grup analizi, fovea tutulumlu KMÖ ve daha geniş elipsoid zon ve dış limitan membran olan gözlerde görme keskinliğinde artışın daha olası olduğunu ortaya koydu. Mikrovasküler parametreler tedaviden sonra önemli bir değişiklik göstermedi.

Sonuç: Dış nükleer tabakayı ve merkezi foveayı etkileyen KMÖ ve daha iyi başlangıç ​​fotoreseptör sağlığı, karbonik anhidraz inhibitörü tedavisinden sonra yapısal ve fonksiyonel iyileşme ile ilişkili prognostik faktörler olabilir. Fovea tutulumlu çok katmanlı KMÖ’nun erken tedavisi, geri dönüşü olmayan fotoreseptör hasarını önlemede çok önemli görünmektedir.

Yeo JH, Min CH, Yoon YH. Effect of Oral Carbonic Anhydrase Inhibitor on Cystoid Macular Edema Associated wıth Retinitis Pigmentosa: An OCT and OCT Angiography Study. Retina. 2022;42:1796-1804. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35617678/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler