Pakikoroid Neovaskülopatide Fotodinamik Tedavi Sonrası Nüks Öncesinde Koroidal Neovaskülarizasyonun Genişlemesi

Amaç: Pakikoroid neovaskülopatide (PNV) fotodinamik tedavi (PDT) sonrası koroidal neovaskülarizasyon (KNV) nüksü öncesinde eksüdasyon belirleyicilerini araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Fotodinamik tedavi ile tedavi edilen ve 18 ay takip edilen PNV’li hastalar retrospektif olarak incelendi. KNV alanları, ilk PDT’den sonra çeşitli zaman aralıklarında elde edilen optik koherens tomografi anjiyografi (OKTA) görüntülerinden hesaplandı.

Bulgular: 52 gözde PDT’den 3 ay sonra SRF tamamen düzeldi, 23 (%44) gözde 18 aylık takipte eksüdasyon tekrarladı. Nüksü olmayan 29 gözde PDT sonrası 3. ayda 1,91 mm’lik KNV alanı [%95 güven aralığı (CI), 0,27] önemli ölçüde (P = 0,006) 1,47 mm’ye (%95 GA, 0,16) geriledi ve 12. aya kadar daha da azaldı (ortalama, 1,26 mm; %95 CI, P < 0,001). Nüksü olan 23 gözde, KNV alanı nüksten 3 ay önceki muayenede 1,43 mm’den (%95 CI, 0,21) nüks sırasında 1,73 mm’ye (%95 CI, 0,18) önemli oranda genişledi (P = 0,028).

Sonuç: PNV olgularda PDT sonrası takip döneminde tespit edilen KNV genişlemesi ile nüks öngörebilir.

Hikichi T, Kubo N, Tabata M, Kurabe H. Enlargement of choroidal neovascularization before recurrence after photodynamic therapy for pachychoroid neovasculopathy. Retina. 2023 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37224464/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler