Haberler

Coğrafik atrofide uygulanan kompleman inhibisyonu tedavisi fonksiyonel sonuç üzerinde etkili değil

Spaide ve Vavvas, coğrafi atrofi nedeniyle kompleman inhibisyonu tedavisi uygulanan randomize çalışma sonuçlarını değerlendirmeyi amaçlamıştır. Kompleman inhibitörleri (pegcetacoplan ve avacincaptad pegol) uygulanan randomize çalışmalardan...

Miyopik traksiyon makülopatisinde uygulanan vitrektomi, miyopik (atrofik) makülopati ilerlemesini hızlandırabilir

Park ve arkadaşları, miyopik traksiyon makülopatisi olan hastalarda vitrektomili veya vitrektomisiz miyopik makülopatinin ilerlemesini karşılaştırmayı amaçlamıştır. Miyopik traksiyon makülopatisi olan yetmiş yedi göz, izlem...

Preeklampsi hastalarında kapiller pleksus damar dansite değerlerinde azalma meydana gelmektedir

Özcan ve arkadaşları preeklamptik hastalarda optik koherens tomografi anjiyografi bulgularını kontrol grubu ile karşılaştırarak retina ve optik diskteki mikrovasküler değişiklikleri araştırmışlar ve ayrıca preeklamptik...

Drenaj retinotomi, yırtıklı retina dekolmanı olan hastalarda pars plana vitrektomi sonrası cerrahi başarısızlık için bir risk faktörüdür

Hiromi ve arkadaşları, primer yırtıklı retina dekolmanı (RRD) olan hastalarda pars plana vitrektomi (PPV) sonrası nüks retina dekolmanı için risk faktörlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Primer RRD nedeniyle PPV uygulanan 509 hastanın 519 gözünü analiz edilmiştir....

Proliferatif diyabetik retinopati olgularında uygulanan pattern multi-spot laser tedavisinde progresyon riski standart laser ile kıyasla daha yüksektir

Perais ve arkadaşları, panretinal fotokoagülasyon tedavisi uygulanan proliferatif diyabetik retinopatili hastalarda temel özelliklerin ve uygulanan laser tipinin sonuçlar üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmaya 114 hasta (135 göz) dahil edilmiştir. Multi-spot laser uygulanan kişilerde, standart...

Akut retinal nekrozu hastalarında uygulanan profilaktik laser fotokoagülasyon tedavisi retina dekolmanı gelişimini engellemektedir

Chen ve arkadaşları, akut retinal nekroz olgularında uygulanan profilaktik laserin retina dekolmanı gelişimi üzerinde etkili olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlamışlardır. PubMed, Embase ve Cochrane veri tabanlarını taradıktan sonra 14 çalışma ve 532 göz araştırmaya dahil...

Neovasküler yaşa bağlı makula dejenerasyonu hastalarda uygulanan AKST4290 tedavisi görme keskinliğini arttırmaktadır

Stewart ve çalışma arkadaşları, tedavi görmemiş neovasküler yaşa bağlı makula dejenerasyonu hastalarında oral yoldan uygulanan AKST4290'ın güvenlik ve terapötik etkilerini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Bu prospektif, çok merkezli, Faz 2a pilot klinik çalışmasında, yeni tanı almış...

Retinitis Pıgmentoza Hastalarında Ugulanan Transkorneal Elektrik Stimülasyon Tedavisi Multifokal Elektroretinografi Üzerinde Stabilizasyon Etkisi Olabilir

Dizdar Yiğit ve çalışma arkadaşları, retinitis pigmentosa'da transkorneal elektrik stimülasyonunun görsel fonksiyonun çeşitli objektif ve subjektif ölçümleri üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Transkorneal elektrik stimülasyonu monoküler olarak 6 ay boyunca haftada 30 dakika uygulanmıştır. Dizdar...

Statin kullanan ve kullanmayanlar arasında yaşa bağlı makula dejenerasyonu insidansında fark bulunmuyor

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve ateroskleroz arasındaki risk faktörlerinin çoğu ortaktır. Lipid düşürücü ajanların yaşa bağlı makula dejenerasyonunu önleminde rolü olduğunu düşünülmektedir. Gerçekleştirdikleri meta-analiz çalışmasında, Eshtiaghi ve çalışma arkadaşları, statin kullanan ve kullanmayanlar arasında...

Santral seröz koryoretinopatisi olan hastalar, eksüdatif yaşa bağlı makula dejenerasyonu açısından yüksek risk altındadır

Lee ve ark., santral seröz koryoretinopatili (SSKR) hastalarda yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) gelişme riskini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Çalışmanın son 5 yıllık döneminde, 36.053 hastada SSKR tespit edilmiş. Toplam 11.492 hasta çalışma grubuna ve 22.984...

Mortalite riski için öngörücü bir biyobelirteç olarak retina yaşı

Zhu ve çalışma arkadaşları, fundus görüntülerinden (retina yaşı) yaşı tahmin eden bir derin öğrenme modeli geliştirmeyi ve retinal yaş aralığı (derin öğrenme modeli ile öngörülen retina yaşı - kronolojik yaş) ile ölüm riski arasındaki...

Tip 3 makuler neovaskülarizasyondaki intraretinal sıvı iyi görme keskinliği ile ilişkili olabilir

Sharma ve arkadaşları, tip 3 makuler neovaskülarizasyon olgularında sıvının görme üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Bu çok merkezli, retrospektif kohort çalışmasına, daha önce tedavi edilmemiş tip 3 makuler neovaskülarizasyon olguları dahil edilmiştir. Tek başına intraretinal...

Endotamponad Kullanılmadan Makula Deliğinin Kapanması

Stopa ve çalışma arkadaşları, vitreus boşluğunu gazla doldurmadan makula deliğinin kapatılmasına izin veren alternatif bir vitreoretinal teknik tanımladı. Hastalara gaz endotamponadı kullanılmadan viskoelastik eşliğinde temporal internal limitan membran flebi uygulandı. Bu prospektif olgu serisine...

Vorteks veni konjesyonuna sekonder gelişen koryokapillaris iskemisi, pakikoroid neovaskülopatiye yol açabilir

Matsumoto ve ark., pakikoroid neovaskülopatide koroid konjesyonunu değerlendirmeyi amaçlamıştır. Bu retrospektif olgu serisine 99 tedavi edilmemiş pakikoroid neovaskülopati hastasının 100 gözü dahil edilmiş. Dilate dış koroid damarları ile örtüşen koriokapillaris dolumunda bölgesel gecikmeler ve...

Temporal inverted İLM flep tekniği makula deliği olgularında daha az damar yoğunluğu değişikliğine neden olmaktadır

Karalezli ve arkadaşları, vitrektomi sonrası idiyopatik makula deliği olgularında internal limitan membran (İLM) soyma veya temporal inverted İLM flep tekniği uygulandığında makulada meydana gelen mikrovasküler değişikliklerini karşılaştırmayı amaçlamıştır. 20 olguda vitrektomi ve İLM soyma...

ERM’li hastalarda foveal herniasyonun varlığı cerrahi sonuçları etkilememektedir

Özdemir ve ark. foveal herniasyonu olan ve foveal herniasyonu olmayan olgularda epiretinal membran soyma cerrahisinin anatomik ve görsel sonuçlarını karşılaştırmayı amaçlamıştır. Bu retrospektif, karşılaştırmalı, iki merkezli çalışmada, foveal herniasyonu olan ve olmayan idiyopatik epiretinal...

COVID-19 hastalarda önemli makuler değişiklikler

Yıldız ve arkadaşları, 2019 koronavirüs hastalığını (COVID-19) geçiren hastalarda makulada meydana gelen mikroyapısal değişiklikleri optik koherens tomografi (OCT) ile değerlendirmeyi amaçlamıştır. Araştırmacılar, COVID-19 geçiren hastaları (Grup 1) ve normal kontrolleri (Grup 2) karşılaştırmış. Çalışmaya...

ERM’li gözlerde preoperatif kubbe görünümlü makula kontürü, vitrektomi sonrası daha iyi görsel kazanım ile ilişkilidir

Zayer ve arkadaşları, epiretinal membranlı (ERM) gözlerde optik koherens tomografi ile preoperatif makula özelliklerini değerlendirmiş ve vitrektomi sonrası görsel kazanımları incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmacılar, semptomatik ERM nedeni ile vitrektomi, epiretinal membran ve internal limitan...

Üveitik makula ödemli gözlerde morfolojik en face OCT paternleri

Karti ve çalışma arkadaşları, anjiyografik olarak kanıtlanmış üveitik makula ödemi (MÖ) olan gözlerde optik koherens tomografi (OCT) ile MÖ paternlerini belirlemeyi amaçlamış. Araştırmacılar, anjiyografik olarak kanıtlanmış üveitik MÖ tanısı alan 29 hastanın 39 gözünü...

Periferik kistoid dejenerasyon yırtıklı retina dekolmanı patogenezi ile ilişkili olabilir

Nishitsuka ve arkadaşları, intraoperatif optik koherens tomografi (OCT) kullanarak yırtıklı retina dekolmanı (RRD) olan hastalarda periferik vitreus ve retinayı incelemiş. Araştırmacılar geriye dönük olarak RRD nedeniyle vitrektomi uygulanan ve intraoperatif OCT kullanılan 50...

Makula-off retina dekolmanı için yeni OCT evreleme sistemi

Baden KT ve arkadaşları, ameliyat sonrası görsel sonuç ve cerrahi müdahalenin zamanlaması ile ilgili olarak preoperatif optik koherens tomografide (OCT) tespit edilen makula dekolmanının etkisini belirlemek için yeni bir derecelendirme sistemi önermektedir. Araştırmacılar retina dekolmanı...

Nörosensoriyel retinadaki değişiklikler merkezi sinir sistemi patolojileri ile ilgili bilgi sağlayabilir mi?

Parkinson hastalığı olan bazı hastalar, tanı sürecini zorlaştıran atipik özellikler gösterir. Parkinson hastalığı teşhisini kolaylaştıran, aynı zamanda tedaviye erken başlayabilmek için presemptomatik veya preklinik hastalığı olan bireyleri belirlemek açısından invazif olmayan biyobelirteçlere ihtiyaç vardır. Robbins...

Makula hastalığı olanlar kendi kendine OCT çekimi yapabilecek

Gerçek yaşam koşularında anti-VEGF tedavisi uygulanan hastalıklarda, aktivasyon durumunu belirlemek açısından belli aralıklara OCT çekimleri yapılması gerekir. Bu durum hastalara yük oluşturur ve tedaviye uyumu olumsuz etkiler. Ev ortamında yapılabilen kendi kendine çekimler ile...

Hasta başında tarama, teletıp ve evde hasta takibi.

Optik koherens tomografi (OCT) teknolojisinde yeni gelişmeler: hasta başında tarama, teletıp ve evde hasta takibi. Taşınabilir ve elde kullanılabilen OCT cihazların tasarımı ile söz konusu teknolojiye erişim kolaylaşır ve kullanım alanları genişler. OCT cihazlarının taşınabilir...

Uluslararası OCT ve OCT Anjiografi Toplantı’sı Roma’da başlıyor.

Her yıl Roma’da düzenlenen ve bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan ‘Uluslararası OCT ve OCT Anjiografi (ICOOR 2020)’ toplantısı 18-19 Aralık 2020 tarihlerinde sanal ortamda yapılacak. Detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  Detaylı bilgi için http://www.apmeetings.com/singolo_evento_sem.php?id=3

Sanal Görüntüleme Sempozyumu

Sanal Görüntüleme Sempozyumu 18. Uluslararası SPECTRALIS® Sempozyumu (ISS), Heidelberg Engineering’in 30. yıl dönümünü kutlamak için Uluslararası Görüntüleme Sempozyumu kapsamında 30-31 Ekim 2020 tarihlerinde mevcut durum nedeniyle ilk kez sanal olarak gerçekleştirilecek. Bilimsel program, oftalmolojinin tüm alanlarında...

Yeni OCT platformu OCT2 Uluslararası Uzay Üssünde kullanıma başladı.

Yeni OCT platformu OCT2 Uluslararası Uzay Üssünde kullanıma başladı. Heidelberg Engineering tarafından geliştirilen yeni OCT platformu OCT2 Uluslararası Uzay Üssünde kullanıma başladı. Uzaya çıkan ilk OCT cihazı olan Spectralis (Heidelberg Engineering) yeni bir ilke daha imza...

Evde hastaların kendi kendine kullanabileceği Home OCT cihazı ile çalışmalar başladı

Evde hastaların kendi kendine kullanabileceği optik koherens tomografi (Home OCT) cihazı ile çalışmalar başladı. Notal Vision, ev optik koherens tomografi uzaktan izleme cihazı ile yapılan ilk çalışmanın başladığını bildirdi. Bu çalışma yaş tip yaşa bağlı...

OCT-Anjiografi erken Alzheimer teşhisine yardımcı olabilir mi?

OCT-Anjiografi erken Alzheimer teşhisine yardımcı olabilir mi? Washington Üniversitesinden Elizabeth O’Bryhim ve arkadaşlarının preklinik Alzheimer hastaları üzerinde yaptıkları çalışmada OCT-Anjiografi ile anlamlı olabilecek retinal damar değişiklikleri geliştiği tespit edilmiş. Preklinik Alzheimer hastalarında kontrol grubuna göre...

Octclub 2018 toplantı sunum videoları octclub.org’da

Octclub 2018 toplantı sunumlarına ait videolar octclub.org’da yayınlanmaya başlandı. 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü The Grand Tarabya Oteli’nde düzenlenen ve ülkemizden ve yurt dışından çok sayıda değerli konuşmacının katıldığı “4. octclub toplantısı” sunumları octclub.org sitesinde...

Auralı migrende OCT-A retinal damarlarda azalmayı gösteriyor

Auralı migrende OCT-A retinal damarlarda azalmayı gösteriyor Melinda ve arkadaşları yaptıkları çalışmada OCT-anjionun (OCT-A’nın) auralı migren hastalarında foveal and peripapiller damar azalmasını hassas şekilde gösterdiğini tespit ettiler. Aynı damar ölçümlerinde aurasız migrenli hastalarda normal gruba göre...

OCT-Anjiografi ile MS hastalarında retina damar yoğunluğunun değerlendirilmesi

OCT-Anjiografi multiple skleroz hastalarında retina damar yoğunluğunun azaldığını tespit etmede kullanılabilir. Napoli Üniversitesi’nden Roberta Lanzillo ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada multiple skleroz (MS) hastalarında OCT- Anjio (OCT-A) ile yapılan ölçümlerde retina damar yoğunluğunda anlamlı azalma...

Alzheimer Hastalığında OCT önemli bir biomarker olabilir

Alzheimer Hastalığında OCT önemli bir biomarker olabilir. Son zamanlarda retinada tespit edilen bazı değişiklikler, nörodejeneretif hastalıklar açısından bir biomarker olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Alzheimer hastalarında optik koherens tomografi (OCT) ile belirlenen retina kalınlığındaki değişikliklerin hastalığın...

Prematür bebeklerde foveal avasküler zon küçük oluyor

Prematür bebeklerde foveal avasküler zon küçük oluyor. Kaliforniya Üniversitesi’nden Falavarjani ve arkadaşlarının preterm bebeklerde OCT-anjiografi ile yaptıkları çalışmada foveal avasküler zonun (FAZ) olmadığı ya da belirgin şekilde küçük olduğu gösterildi. FAZ ölçümlerinin Optovue RTVue AVANTI...

Aktif Behçet hastalarında perifoveal mikrovasküler değişimleri

Aktif Behçet hastalarında perifoveal mikrovasküler değişimleri değerlendirmede OCT-anjiografi (OCT-A) flöresein anjiografiden (FA) daha başarılı bulundu. Khairallah ve arkadaşlarının aktif  Behçet hastalığı olan 44 gözü kapsayan çalışmasında perifoveal mikrovasküler yapıyı değerlendirmede OCT-A’nın flöresein anjiografiden (FA) daha...

Fibromiyaljide sinir lifi tabakası inceliyor

Fibromiyaljide sinir lifi tabakası inceliyor Zaragoza Üniversitesinden doktor Garcia-Martin ve arkadaşları yaptıkları çalışmada fibromiyalji hastalığının retina sinir lifi tabakası kalınlığında incelmeye neden olduğunu bildirdiler. 116 fibromiyalji hastası ve 144 kontol olgu üzerinde yapılan gözlemsel, prospektif...

Bebeklikteki Vigabatrin toksisitesinin çocukluk döneminde retinal defekt oluşturduğu gösterildi.

Bebeklikteki Vigabatrin toksisitesinin çocukluk döneminde retinal defekt oluşturduğu gösterildi. Vigabatrin (Sabril) pediatrik epilepsilerde son yıllarda sıkça kullanılan bir ilaç. Çocuk nörologları bu ilaç sayesinde birçok dirençli epilepsi vakalarını başarılı bir şekilde kontrol edebildiklerini ifade ediyorlar....

Gaz dolu gözlerde çekilen OCT

Gaz dolu gözlerde çekilen OCT imajlarında anatomik yapıların gerçek ebatlarından anlamlı bir şekilde küçük ölçüldükleri gösterildi. Kagoshima Üniversitesinden doktor Yamashita ve arkadaşları yaptıkları ilginç çalışmada gaz dolu gözlerde çekilen OCT imajlarında anatomik yapıların gerçek ebatlarından...

Graves orbitopatili hastalarda koroid kalınlığı

Graves orbitapatili hastalarda koroidin daha kalın olduğu tespit edildi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Özkan ve arkadaşları yaptıkları çalışmada Graves Orbitopatili (GO) hastalarda koroidin daha kalın olduğunu tespit ettiler. Koroid kalınlıklarının EDI-OCT...

İstanbul Retina 2016 Toplantısı gerçekleşti

İstanbul Retina 2016 Toplantısı 15-16 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. 3 Oct Kulübü ile 2. Vitrektomi Kulübü oturumlarını da bünyesinde bulunduran “Büyük Resmi Görmek” sloganı ile düzenlenen İstanbul Retina 2016 Toplantısı 15-16 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşmiştir....

“Göz Hastalıklarında Optik Koherens Tomografi” adlı kitabın çevirisi yayınlandı.

Dünyanın en çok satılan OCT kitaplarından biri olan “Göz Hastalıklarında Optik Koherens Tomografi” adlı kitabın çeviri basımı Reaktif Basımevi tarafından yayınlandı. Editörlüğünü Joel S. Schuman, Carmen A. Puliafito, James G. Fujimoto ve Jay S. Duker’in...

Egzersiz koroid kalınlığını etkiler mi?

Egzersiz koroid kalınlığını etkiler mi? Sayın ve arkadaşları 19 sağlıklı birey üzerinde yapmış oldukları çalışmada 10 dakikalık ergometre egzersiz bisikleti kullanımı sonrasında EDİ-OCT ile katılımcıların koroid kalınlıklarını ölçmüşler. Ölçümler egzersiz öncesinde ve egzersiz sonrasında 5....

OCT ile hatasız parmak izi tanıma

OCT ile hatasız parmak izi tanıma teknolojisi. Darlow ve arkadaşlarının J Electron Imaging dergisinin Nisan 2015 sayısında yayınlanan çalışmalarına göre OCT teknolojisi ile üç boyutlu ve yüksek hassasiyette parmak izi tanımlama yapılabilmekte. Güvenlik teknolojilerinde önemli...

Son Eklenenler