Küçük ve Orta Büyüklükteki Makula Deliği Tedavisinde Konvansiyonel İnternal Limitan Membran Soyma ve İnverted Flep Tekniklerin Karşılaştırılması: Randomize Çalışma

Amaç: Küçük ve orta büyüklükteki makula deliği tedavisinde konvansiyonel internal limitan membran  (İLM) soyma ve inverted flep tekniklerin karşılaştırılması.

Metod: ≤400 mikron idiyopatik makula deliği olan gözler, konvansiyonel İLM soyma grubu (25 göz) ve inverted flep grubu (25 göz) olarak randomize edildi. Takip süresi 12 ay olarak planlandı. MP-1 mikroperimetri ile saptanan maküler duyarlılık (MS) değişikliği primer sonuç olarak belirlendi. Sekonder sonuçlar arasında en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK) değişikliği, kapanma oranı, U-şekilli foveal kontur, eksternal limitan membran ve elipsoid zon restorasyonu gibi optik koherens tomografi (OCT) ile ilgili anatomik bulgular yer aldı.

Bulgular: Her iki grupta da MS parametresinde takip boyunca artış belirlendi. Son MS değerleri, inverted fleb grubu ile karşılaştırıldığında, konvansiyonel ILM soyma grubunda daha yüksekti, sırasıyla 16.6±2.3dB ve 14.9±2.9dB’ydi (P=0.026). Her iki grupta da EİDGK takip boyunca artış gösterdi. Son EİDGK konvansiyonel İLM grubunda 0,19±0,14 logMar (20/31 Snellen) ve inverted fleb grubunda 0,22±0,11 logMar (20/33 Snellen) olarak belirlendi (P= 0.398). Tüm olgularda makula delği anatomik olarak kapanmıştı. İki grup arasında OCT bulguları açısından anlamlı fark görülmedi.

Sonuç: Konvansiyone ILM soyuma tekniği uygulanan gözlerde daha yüksek nihai MS sağlandı. Küçük-orta büyüklüğünde makula deliklerinin tedavisinde inverted flep tekniğinin konvansyonel İLM soyma ile karşılaştırıldığında dezavantajları bulunmaktadır.

Ventre L, Fallico M, Longo A, et al. Conventional internal limiting membrane peeling versus inverted flap for small-to-medium idiopathic macular hole: a randomized trial. Retina 2022.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36084331/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler