Regmatojen Retina Dekolmanlı Gözlerde Silikonun Makülaya Olan Etkilerinin Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi

Amaç: Silikon endotamponadı uygulanan yırtıklı retina dekolmanı olgularında silikonun farklı sürelerde makülaya olan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Yırtıklı retina dekolmanı tanısı ile pars plana vitrektomi ve silikon endotamponadı uygulanan 65 olgunun 65 gözü çalışmaya dahil edildi. Tüm olgular silikonun göz içinde kalış süresine göre ≤3 ay, 3-6 ay, ≥6 ay olarak üç gruba ayrıldı. Silikon enjeksiyonu sonrası 1. hafta, 1. ay, 3. ay, silikon alımı hemen öncesi ve sonrası 1. ayda tüm olgular makülada oluşan retina içi patolojiler açısından spektral domain optik koherens tomografi (SD-OKT) ile değerlendirildi.

Bulgular: Olguların 16’sı (%26,6) kadın, 49’u (%75,4) erkek idi. Ortalama yaş 58,1±12,1 yıl (18-82); ortalama takip süresi ise 12,4±4 ay (6-20) olarak bulundu. Göz içi silikon kalış süresi ortalama 6,7±2,3 ay (2-12) idi. Elipsoid zon/dış limitan membran defekti saptanan olguların %26,6’sında silikon alındıktan sonra reflektivitede istatistiksel olarak anlamlı düzelme saptandı (p=0,016). Silikon kalış süresinin üç aydan uzun olduğu gözlerde ise silikon alımı sonrası ölçülen santral foveal kalınlık değerlerinde anlamlı bir artış mevcuttu (3-6 ay arası için p=0,003; 6 ay ve üzeri için p=0,006). Ayrıca altı ay ve üzeri süre ile silikonun kaldığı gözlerde kistoid maküla ödemi oluşumu silikon alımı öncesinde ve sonrasında anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,001).

Sonuç: Silikon endotamponadı uygulanan gözlerde, maküladaki yapısal değişiklikler silikonun göz içinde kalış süresi ile farklılıklar gösterebilmektedir.

Er D, Öner H, Kaya M, Dönmez O. Evaluation of the effects of silicone oil on the macula with optical coherence tomography in patients with rhegmatogenous retinal detachment. Turk J Ophthalmol 2021;51:218-224.

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler