Kronik Santral Seröz Koryoretinopatide Pigment Epitel Dekolmanlarının Tedavisinde Yüksek Yoğunluklu Eşik Altı Mikropulse Lasere Karşı Yarım Doz Fotodinamik Tedavinin Etkinliği

Amaç: Kronik santral seröz koryoretinopatide yarım doz fotodinamik tedavi ve yüksek yoğunluklu eşik altı mikropuls laser tedavisinin retina pigment epitel dekolmanları (PED) üzerindeki etkisinin karşılaştırılması.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, kronik santral seröz koryoretinopatide yarım doz fotodinamik tedavi ile yüksek yoğunluklu eşik altı mikropulse laser tedavisini karşılaştıran prospektif, randomize kontrollü bir çalışma olan PLACE çalışmasından elde edilen verileri içermektedir. İlk ve son muayenede, hem foveal PED hem de makula içindeki en yüksek PED değişiklikleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Başlangıçta, hastaların %76.9’unda (123/160) maküler PED ve hastaların %37.5’inde (60/160) foveal merkezden 1.500 µm içinde PED saptandı. Yarım doz fotodinamik tedavi kolunda (61 hasta), ilk ve son değerlendirme vizitleri arasında yüksek yoğunluklu eşik altı mikropuls laser tedavi kolu (62 hasta) ile kıyasla en büyük maküler PED yüksekliğinde daha fazla azalma mevcuttu (P < 0,001 ve P = 0.012, sırasıyla). En yüksek foveal PED’deki azalma ilk kontrolde anlamlıydı (P = 0.025).

Sonuç: Yarım doz fotodinamik tedavi, aktif kronik santral seröz korioretinopatide eşlik eden maküler PED’lerin anlamlı derecede küçülmesinde, yüksek yoğunluklu eşik altı mikropuls laser tedaviden üstündür. Elde edilen bulgular, PED’lerin eşlik ettiği pakikoroid hastalık spektrumundaki diğer hastalıklar için de geçerli olabileceğini göstermektedir.

Feenstra HMA, Hahn LC, van Rijssen TJ, et al. Effıcacy of Half-Dose Photodynamic Therapy Versus Hıgh-Density Subthreshold Micropulse Laser for Treatıng Pigment Epithelial Detachments in Chronic Central Serous Chorioretinopathy. Retina. 2022;42:721-729. 

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler