Fokal koroidal ekskavasyon ve altta yatan retinokoroidal hastalık arasındaki ilişki: Klinik gözlemlere dayanan hipotez

Amaç: Multimodal görüntüleme yöntemleri kullanılarak farklı patolojilere sahip gözlerde fokal koroid ekskavasyonun (FKE) değerlendirilmesi ve FKE ile altta yatan koryoretinal hastalıkların korelasyonunu araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya, optik koherens tomografi (OKT) ile FKE olduğu belirlenen 56 hastanın 62 gözü dahil edildi. Dahil edilen tüm hastalara FKE özelliklerini ve altta yatan koryoretinal hastalıklarla ilişkisini belirlemek için kapsamlı oftalmolojik muayene ve multimodal görüntüleme uygulandı.

Bulgular: Dahil edilen tüm hastalar Çin kökenliydi ve ortalama yaş 43 idi (aralık: 15-66). Dahil edilen bu gözlerde 73 FKE belirlendi. Çoğu FKE, farklı koryoretinal hastalıkların neden olduğu anatomik değişikliklerin meydana geldiği bölgelerde lokalize idi. FKE’nin en sık etiyolojileri koroid osteomu, punktat iç koroidopati ve santral seröz koryoretinopati idi. Takip sırasında 14 gözde (%22.5) patern değişikliği görüldü ve 3 gözde (%4.8) koroid neovaskülarizasyonu gelişti.

Sonuç: FKE, farklı koryoretinal hastalıklarda yaygın olarak bulunan bir bulgudur. Dış retina ve iç koroidin bozulmasına veya doku kaybına ve mekanik bozukluk nedeniyle göz içi basıncı ve koroid basıncı dengesinin bozulmasına neden olan süreçler FKE oluşumunda rol oynayabilir.

Gan Y, Ji Y, Zuo C, et al. Correlation between focal choroidal excavation and underlying retinochoroidal disease: A pathological hypothesis from clinical observation. Retina. 2021. doi: 10.1097/IAE.0000000000003307. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34608106/ 

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler