Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası Kalınlıklarının Optik Koherens Tomografi ile İncelenmesi

Amaç: Retina sinir lifi tabakası (RSLT), ganglion hücre tabakası ve iç pleksiform tabakası kalınlıklarını ölçerek Alzheimer hastalığının tespitinde optik koherens tomografinin (OCT) uygulanabilirliğini değerlendirmek.

Method: Tek merkezli, kesitsel olarak tasarlanan bu çalışmada 29 Alzheimer hastası
(ortalama yaş ± standart sapma: 75.61 ± 6.24 yaş) ve yaş ve cinsiyet uyumlu 29 sağlıklı kişi kontrol grubu olarak dahil edildi. Tüm katılımcılara Montreal Bilişsel Değerlendirme testi kullanılarak bilişsel değerlendirmeler yapıldı. Tüm katılımcılarda RSLT, ganglion hücre tabakası ve iç pleksiform tabakanın kalınlığı OCT ile ölçüldü.

Sonuçlar: Ortalama RSLT kalınlığı, kontrol grubuna göre Alzheimer grubunda anlamlı
derecede daha ince idi (85.24 ve 90.68 µm, sırasıyla, P=0.014). Alzheimer grubunda süperior kadran daha ince idi (P = 0.033). Diğer kadranlarda RSLT kalınlığı açısından iki grup arasında anlamlı fark izlenmedi. Alzheimer grubunda ortalama ganglion hücre tabakası ve iç pleksiform tabakanın kalınlığı (68.81 µm), kontrol grubundan (76.42 µm) anlamlı derecede daha ince idi. (P = 0.014). Yaş ve ortalama RSLT kalınlığı arasında, yaş ve ganglion hücre tabakası ve iç pleksiform tabakanın kalınlığı arasında negatif korelasyon izlendi (sırasıyla r = -0.338, P = 0.010 ve r = -0.346, P = 0.008).

Tartışma: Ortalama RSLT, ganglion hücre tabakası ve iç pleksiform tabakası kalınlıkları Alzheimer grubunda kontrol grubuna göre daha ince olarak bulundu. Elde edilen bu sonuçlar RSLT, ganglion hücre tabakası ve iç pleksiform tabakası kalınlıkları Alzheimer hastalığı için biyolojik belirteçler olabileceğini düşündürmektedir.

Jindahra P, Hengsiri N, Witoonpanich P, et al. Evaluation of Retinal Nerve Fiber Layer andGanglion Cell Layer Thickness in Alzheimer’s Disease Using Optical Coherence
Tomography. Clin Ophthalmol. 2020;14:2995-3000. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33061285/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler