65. Perifoveal Eksüdatif Vasküler Anormal Kompleks

Öyküsü:

Sağ gözünde bulanık görme şikayeti olan 40 yaşında erkek hasta kliniğimizde değerlendirildi.

Diabetes Mellitus (-)

Sistemik Hipertansiyon (-)

Aile Hikayesi (-)

Sigara (-)

Travma (-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 9/10, sol gözde 10/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı sağ gözde 17 mmHg, sol gözde 16 mmHg olarak ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde bulgular doğal idi. Fundus muayenede sağ gözde fovea temporalinde lokalize retinal ödem belirlendi (Resim 1). Sol gözde fundus bulguları doğaldı.

SD-OCT görüntülemede sağ gözde fovea temporalinde iç pleksiform tabakada hiperreflektif lezyon ve intraretinal kistik boşluklar izlendi (Resim 2).

Flöresein anjiyografi incelemesinde sağ gözde erken fazlarda hiperflöresan odak (Resim 3A) ve geç fazlarda sızıntı (Resim 3B) görüntülendi.

Tanı

Perifoveal Eksüdatif Vasküler Anormal Kompleks

Perifoveal eksüdatif vasküler anomali kompleksi (PEVAK), küçük retinal hemorajiler, intraretinal eksüdasyon ve bazen sert eksüdaların eşlik ettiği bir perifoveal anevrizma ile karakterizedir. Tanı sırasındaki yaş farklılık göstermektedir (46-90 yaş).

Etiyoloji tam olarak açıklanmış değildir. Diyabetes mellitus, sistemik hipertansiyon, kan diskrazileri ve PEVAK arasında ilişki gösterilmemiştir.  Aynı zamanda PEVAK olgularında, eksüdatif yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD), diyabetik makülopati veya retinal vasküler tıkayıcı veya enflamatuar hastalıklardan kaynaklanan sekel belirtileri yoktur.

OCT incelemede PEVAK, herhangi bir neovaskülarizasyon belirtisi olmaksızın, intraretinal kistik boşlukların eşlik ettiği hiperreflektif lezyon olarak görünür. Genelde dış pleksiform tabaka ile iç nükleer tabaka arasında lokalizedir, ancak bazı olgularda iç pleksiform tabakada da yerleşim gösterir.

Flöresein anjiyografi (FA) incelemesinde, iyi sınırlı hiperflöresan lezyon ve geç sızıntı izlenir. İndosiyanin yeşili anjiyografi (İSYA) incelemede, bulgular flöresein anjiyografiye benzerlik gösterir, fakat geç sızıntı görülmez.

Ayırıcı Tanı 

Tip 1 maküler telenjiektazi (MacTel), neovasüler AMD (tip 3 neovaskülarizasyon), retinal ven tıkanıklığı, diyabetik retinopati ve diğer inflamatuar hastalıklar ile ilişkili makroanevrizma.

Tedavi

PEVAK geniş bir klinik spektrum gösterir. Hastalar başlangıçta asemptomatik olabilir. Bu aşamada Amsler testi ile takip yapılabilir. PEVAK lezyonları zamanla kendiliğinden gerileyebilir. Kistoid makula ödemi geliştiğinde görsel kayıplar meydana gelir. PEVAK tedavisi ile ilişkin randomize kontrollü çalışma bulunmasa da, intravitreal anti-VEGF enjeksiyonları uygulanabilir.

Referanslar:

1. Querques G, Kuhn D, Massamba N, et al. Perifoveal exudative vascular anomalous complex. J Fr Ophtalmol. 2011;34:559.e1-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21550688/

2. Mrejen S, Le HM, Nghiem-Buffet S, et al. Insights into perıfoveal exudatıve vascular anomalous complex. Retina. 2020;40:80-86. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30601390/

3. Smid LM, Verhoekx JSN, Martinez Ciriano JP, et al. Multimodal imaging comparison of perifoveal exudative vascular anomalous complex and resembling lesions. Acta Ophthalmol. 2021;99:553-558. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33210824/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler